Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > О нама > Омбудсмени

Омбудсмени

Јасминка ЏУМХУР

Јасминка ЏУМХУР

Јасминка ЏУМХУР је Омбудсменка за људска права Босне и Херцеговине, доктор правних наука, правна стручњакиња са положеним правосудним испитом и радним искуством преко 30 година у области правосуђа, људских права и међународних односа. Од 1. јануара 2016. године је чланица УН Комитета за права радника миграната и њихових породица, а од марта обавља дужност потпредсједнице овог Комитета. У периоду 2010-2015. године, обављала је дужност чланице УН Радне групе за присилне и недобровљне нестанке, као прва жена која је изабрана у ово тијело, а које је успостављено 1980 године. У периоду 2014-2015. године била је на функцији потпредсједнице УН Радне групе за присилне и недобровљне нестанке. У току мандата била је у мисијама у Источном Тимору, Мексику, Чилеу, Шпанији, те у државама Балкана. У циљу осигурања практичне примјене УН Декларације о присилним нестанцима учестовала у је изради Генералног коментара о присилним нестанцима и женама.

Прије именовања на позицију Омбудсменке за људска права, у првом мандату, 2008. године, била је 12 година на позицији суткиње и предсједнице Општинског суда за прекршаје у Зеници, те више од шест година у Високом комесаријату за људска права Уједињених нација, гдје је од марта 2006. године, све до затварања Канцеларије УН OHCHR u BiH, u junu 2007. godine bila vršiteljica dužnosti šefa Канцеларије OHCHR za BiH. У периоду 2007-2008 година, у Међунардоној комисији за нестала лица (ICMP) обављала је дужност коориднаторке Регионалног програма за правду и цивилно друштво Западног Балкана.

Разноликост послова које је обављала, а посебно рад на одређеним правним питања која је постављала пракса потакла су њено интересовање за научним радом, посебно у области међународног и кривичног права гдје је пажња посебно усмјерена на положај жртве. У току рада у УН OHCHR, мониторинговала је примјену међународних стандарда људских права у пракси у БиХ, те пружала правну експертизу надлежним органима и тијелима, невладиним организацијама и другим о примјени УН стандарда људских права и препорука УН тијела у области транзицијске правде, спречавања трговине људима и насиља у породици, заштите права угрожених категорија, посебно повратника, цивилних жртава рата, те елиминације свих облика дискриминације.

Јасминка Џумхур је едукаторица за службенике полиције, судије, тужиоце, социјалне раднике, представнике невладиног сектора, представнике међународних снага у БиХ о темама из области људских права, као што су спречавање трговине људима, насиље у породици, кретање и боравак странаца, слобода приступа информацјама и др. Учествовала је у изради низа законских и подзаконских аката од који су свакако најзначајнији: Закон о кретању и боравку странаца и азилу, Закон о равноправности полова, Закон о заштити од насиља у породици, Правилник о заштити жртава трговине-странаца у БиХ. Са групом правника радила је на изради Коментара закона о несталим особама БиХ, Приручника за инспекторе, судије, тужиоце - Gender аспект радних права и Приручника о људским правима за социјалне раднике.

Значајна је улога Јасминке Џумхур и у развоју цивилног друштва у БиХ гдје је једна од оснивачица УГ «Medica» Зеница и «Центра за правну помоћ женама Зеница», а била је чланица Управног одбора Босанске иницијативе жена. Одлуком Савјета министара БиХ, у 2007. години именована је за чланицу Управног одбора Института за нестале особе гдје је обављала и дужност прве предсједатељице Управног одбора.

Активно се служи енглеским и руским језиком, а едуцирана је и информацијским технологијама које подразумјевају кориштење MS Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Lotus Notes, Internet Explorer, SPSS, AMOS.

Удата је и мајка двоје дјеце.

Списак објављених радова – (клик за преузимање)

Нивес ЈУКИЋ

Нивес ЈУКИЋ

Нивес ЈУКИЋ је дипломирани правник са положеним правосудним испитом и дугогодишњим радним искуством у области људских права. Завршила је I Гимназију у Сарајеву и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Удата је и мајка једног дјетета.

Од 1997. године до 2009. године радила је код Федералних омбудсмана БиХ. Обављала је послове Асистента омбудсмана Федерације БиХ при Мисији ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, радила је на пословима помоћника Омбудсмана Федерације гдје је радила на истраживању жалби грађана којим се указује на кршење основних људских права и слобода загарантованих Уставом и међународним конвенцијама, те доношење одлука о кршењу права с одговарајућим препорукама, као и праћењем поступака пред судовима, давањем иницијативе и учествовањем у изради посебних извјештаја и других послова који су били од значаја за рад Омбудсмана Федерације БиХ.

До именовања за Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине из реда хрватског народа оабављала је послове Шефа одјела за праћење права особа с инвалидитетом – Помоћник омбудсмана и на тим пословима бавила се руковођењем и координисањем рада Одјела, рјешавањем индивидуалних и групних жалби грађана у вези кршења права особа са инвалидитетом, праћењем системских мјера у законима и другим прописима у вези права особа са инвалидитетом, као и припреми материјала за израду посебних извјештаја и глобалних препорука.


Невенко ВРАЊЕШ

Невенко ВРАЊЕШ

Невенко Врањеш је доктор правних наука и доктор политичких наука. Дипломирани је правник с положеним правосудним испитом. Своју прву диплому основних студија стекао је на Војној академији у Београду. На свим циклусима школовања остварио је високе просјеке оцјена захваљујући чему је три пута био стипендиста Министарства науке и технологије Владе Републике Српске.

На дужност Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине из реда српског народа ступио је 05. септембра 2022. године.

Универзитетски је наставник у звању ванредног професора ангажован на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци на ужој научној области Политички систем гдје је изводио наставу на предметима Јавна управа, Локална самоуправа, Основе управног права и Политички систем БиХ и РС на студијама првог циклуса те предметима Систем јавне управе и Систем локалне самоуправе на студијама другог циклуса. Изводио је наставу и на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, а био је одговорни наставник и на академским студијама другог циклуса на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци на предметима Европски управни простор и Наука о јавној управи. На Факултету Правних наука Паневропског универзитета Апеирон утемељио је и предавао предмете Службеничко право и Управно право Европске уније. Обављао је дужност продекана за наставу Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

У својој досадашњој академској каријери објавио је око 60 научних радова, и двије књиге од чега је једна монографија националног значаја, а друга универзитетски уџбеник. Објавио је и поглавље у књизи међународног значаја. Два свјетски позната издавача објавила су његове радове. Учествовао је на око 25 међународних и националних научних скупова и конференција у земљи и иностранству. Има запажену цитираност научних радова.

Поред академског ангажмана радио је у органима управе, у Влади Републике Српске, у институцијама Босне и Херцеговине, на руководећим дужностима, а био је и дипломатски представник Босне и Херцеговине у међународној дипломатској мисији.

Експерт је за јавну управу и локалну самоуправу и члан групе независних експерата која дјелује при Конгресу локалних и регионалних власти Савјета Европе у Стразбуру. Као експерт је радио на пројектима подржаним од Европске комисије, а био је консултант Свјетске банке, Регионалне школе јавне управе – ReSPA, Њемачке организације за међународну сарадњу – GIZ, организације SIGMA-OECD, Савеза општина и градова Републике Српске и др. Радио је на реформи јавне управе, службеничког система, европским интеграцијама и јачању капацитета агенција за провођење закона у БиХ. Дао је значајан допринос у креирању и афирмацији многобројних јавних политика и увођењу и развоју новог модела стратешког планирања у правни систем БиХ и Републике Српске.

Члан је Удружења правника Републике Српске, Интернационалне асоцијације криминалиста, Европског дефендологија центра и Српског просвјетног и културног друштва Просвјета. Члан је конкурсних комисија за пријем државних службеника код Агенције за државну управу Републике Српске и Агенције за државну службу Босне и Херцеговине. Код наведених агенција је и лиценцирани едукатор. Члан је Комисије за полагање стручног испита за рад у републичким органима управе при Агенцији за државну управу Републике Српске. Код Агенције за мирно рјешавање радних спорова у једном мандату био је ангажован у својству миритеља/арбитра. Био је члан Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета те предсједник Управног одбора Агенције за високо образовање Републике Српске.

У области заштите људских права Невенко Врањеш се истакао објављивањем научних радова те за вријеме службе у Влади Републике Српске када је радио на заштити жртава ратне тортуре и насиља, тражењу несталих лица, координирао домаћим и међународним пројектима и учествовао и изради закона и подзаконских аката о правима жртава. Од стране Гендер центра – Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске био је ангажован као спољни консултант на пословима израде студија и анализа о заштити права жена, затим на провођењу међународних програма и акционих планова који се односе на једнакост полова и родну заснованост и равноправност те је израдио студију о учешћу жена на изборима. Био је и координатор Радне групе за израду Плана интегритета у Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица. Био је члан Комитета за етичка питања Универзитета у Бањој Луци. Био је члан Комисије именоване од стране Предсједништва БиХ за избор судије Европског суда за људска права из БиХ (ECHR) у Стразбуру.

Завршио је низ семинара и едукација из области међународног ратног и хуманитарног права у Малезији и Турској. Током рада за владин сектор успјешно је сарађивао са разним домаћим и међународним удружењима, организацијама и фондацијама које се баве заштитом људских права и основних слобода како на домаћем тако и међународном плану. Говори енглески језик. Ожењен је и отац једне дјевојчице.

Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на пријему Амбасаде Краљевине Низоземске у БиХ

Омбудсмен др Невенко Врањеш учесник Округлог стола “Правни проблеми у вези са уговорима о (суб)специјализацији у области медицине”

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на предавању за представнике породица несталих особа и организација цивилног друштва из Украјине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур присуствовала скупштини Удружења послодаваца Федерације Босне и Херцеговине

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на представљању резултата истраживања БХ новинара о положају новинарки и других жена у медијима

Омбудсмен др Невенко Врањеш на састанку са Специјалним извјестиоцем УН-а за права на слободу мирног окупљања и удруживања

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2024    |    Мапа странице