Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > О нама > Омбудсмени

Омбудсмени

Љубинко МИТРОВИЋ

Љубинко МИТРОВИЋ

Проф. др Љубинко МИТРОВИЋ је доктор правних наука, у звању је редовног професора и научног сарадника Института за упоредно право из Београда. Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци, магистрирао на истом Факултету, а два доктората, и то из државноправних, односно кривичноправних наука стекао је у Београду и Нишу.

Прије именовања за Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине био је запослен на Факултету правних наука Паневропског универзитета АПЕИРОН у Бањој Луци на пословима декана овог Факултета.

Ожењен је и отац три кћерке.

Члан је и испитивач у Комисији за полагање правосудних испита у Републици Српској од 2005. године, те члан Комисије за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске. Члан је Савјета часописа “Ревија за криминологију и кривично право” из Београда, те члан Издавачког савјета и Уређивачког одбора Научно-стручног часописа из области правних наука - Годишњак Факултета правних наука Паневропског универзитета АПЕИРОН Бања Лука. Члан је Издавачког савјета и Научног одбора Часописа за правну теорију и праксу, Правна ријеч, гласила Удружења правника Републике Српске. Члан је Редакције Зборника Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда. Предсједник је Научног одбора Истраживачког центра Бања Лука и главни и одговорни уредник зборника Центра за лобирање Бања Лука.

Учествовао је у десетак пројеката од којих су посебно важни они из области малољетничког преступништва.

Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Српске. Члан је Предсједништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу из Београда.

На листи је домаћих и међународних стручњака/експерата Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, као и на листи експерата за акредитацију студијских програма, односно реакредитацију установа високог образовања Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања Црне Горе.

Учествовао је у раду комисија за израду десетак закона (истичу се Кривични закон Републике Српске, Закон о прекршајима Републике Српске, Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку у Републици Српској и Закон о одузимању имовине стечене кривичним дјелом).

Објавио је преко 215 научних и стручних радова (објављивао је и излагао своје радове у Бањој Луци, Београду, Скопљу, Охриду, Љубљани, Сарајеву, Нишу, Будви, Подгорици, Зеници, Бихаћу, Неуму, Брчком, Бијељини, Требињу, Приједору, Источном Сарајеву, Прешову (Словачка), Новом Саду, Вршцу, Врњачкој Бањи, Кемерову (Русија), Кладову, Осијеку, Шангају (Кина), Истанбулу (Турска), на Палићу, Тари, Златибору, Јахорини и Копаонику и др.).

Објавио је самостално или у коауторству 26 књига.

Са властитим рефератима учествовао је на преко 120 међународних и домаћих научних скупова и савјетовања.

Именован је за Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине из реда српског народа 17. новембра 2015. године на период од шест година.

Списак објављених радова и књига – (клик за преузимање)

Јасминка ЏУМХУР

Јасминка ЏУМХУР

Јасминка ЏУМХУР је Омбудсменка за људска права Босне и Херцеговине, доктор правних наука, правна стручњакиња са положеним правосудним испитом и радним искуством преко 30 година у области правосуђа, људских права и међународних односа. Од 1. јануара 2016. године је чланица УН Комитета за права радника миграната и њихових породица, а од марта обавља дужност потпредсједнице овог Комитета. У периоду 2010-2015. године, обављала је дужност чланице УН Радне групе за присилне и недобровљне нестанке, као прва жена која је изабрана у ово тијело, а које је успостављено 1980 године. У периоду 2014-2015. године била је на функцији потпредсједнице УН Радне групе за присилне и недобровљне нестанке. У току мандата била је у мисијама у Источном Тимору, Мексику, Чилеу, Шпанији, те у државама Балкана. У циљу осигурања практичне примјене УН Декларације о присилним нестанцима учестовала у је изради Генералног коментара о присилним нестанцима и женама.

Прије именовања на позицију Омбудсменке за људска права, у првом мандату, 2008. године, била је 12 година на позицији суткиње и предсједнице Општинског суда за прекршаје у Зеници, те више од шест година у Високом комесаријату за људска права Уједињених нација, гдје је од марта 2006. године, све до затварања Канцеларије УН OHCHR u BiH, u junu 2007. godine bila vršiteljica dužnosti šefa Канцеларије OHCHR za BiH. У периоду 2007-2008 година, у Међунардоној комисији за нестала лица (ICMP) обављала је дужност коориднаторке Регионалног програма за правду и цивилно друштво Западног Балкана.

Разноликост послова које је обављала, а посебно рад на одређеним правним питања која је постављала пракса потакла су њено интересовање за научним радом, посебно у области међународног и кривичног права гдје је пажња посебно усмјерена на положај жртве. У току рада у УН OHCHR, мониторинговала је примјену међународних стандарда људских права у пракси у БиХ, те пружала правну експертизу надлежним органима и тијелима, невладиним организацијама и другим о примјени УН стандарда људских права и препорука УН тијела у области транзицијске правде, спречавања трговине људима и насиља у породици, заштите права угрожених категорија, посебно повратника, цивилних жртава рата, те елиминације свих облика дискриминације.

Јасминка Џумхур је едукаторица за службенике полиције, судије, тужиоце, социјалне раднике, представнике невладиног сектора, представнике међународних снага у БиХ о темама из области људских права, као што су спречавање трговине људима, насиље у породици, кретање и боравак странаца, слобода приступа информацјама и др. Учествовала је у изради низа законских и подзаконских аката од који су свакако најзначајнији: Закон о кретању и боравку странаца и азилу, Закон о равноправности полова, Закон о заштити од насиља у породици, Правилник о заштити жртава трговине-странаца у БиХ. Са групом правника радила је на изради Коментара закона о несталим особама БиХ, Приручника за инспекторе, судије, тужиоце - Gender аспект радних права и Приручника о људским правима за социјалне раднике.

Значајна је улога Јасминке Џумхур и у развоју цивилног друштва у БиХ гдје је једна од оснивачица УГ «Medica» Зеница и «Центра за правну помоћ женама Зеница», а била је чланица Управног одбора Босанске иницијативе жена. Одлуком Савјета министара БиХ, у 2007. години именована је за чланицу Управног одбора Института за нестале особе гдје је обављала и дужност прве предсједатељице Управног одбора.

Активно се служи енглеским и руским језиком, а едуцирана је и информацијским технологијама које подразумјевају кориштење MS Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Lotus Notes, Internet Explorer, SPSS, AMOS.

Удата је и мајка двоје дјеце.

Списак објављених радова – (клик за преузимање)

Нивес ЈУКИЋ

Нивес ЈУКИЋ

Нивес ЈУКИЋ је дипломирана правница са положеним правосудним испитом. Завршила је I Гимназију у Сарајеву и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Сарајеву. Удата је и мајка једног дјетета.
У периоду од 07.08.1997. до 31.12.2001. године, обављала је послове Асистента омбудсмана Федерације БиХ при Мисији OESS-а у Босни и Херцеговини, гдје је радила на истраживању жалби грађана којим се указује на кршење основних људских права и слобода загарантованих Уставом и међународним конвенцијама, те доношењем одлука о кршењу права са одговарајућим препорукама, као и праћењем поступака пред судовима, давањем иницијативе и учествовањем у изради посебних извјештаја и других послова који су били од значаја за рад Омбудсмана Федерације БиХ.

Госпођа Јукић радила је и на пословима помоћника Омбудсмана Федерације БиХ у периоду 01.01.2002. – 28.02.2009. године.
До именовања за Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине обављала је послове Шефа одјела за праћење права особа са инвалидитетом – Помоћник омбудсмана и на тим пословима бавила се руковођењем и координацијом рада Одјела, рјешавањем индивидуалних и групних жалби грађана у вези кршења права особа са инвалидитетом, праћењем системских мјера у законима и другим прописима у вези права особа са инвалидитетом, као и припреми материјала за израду посебних извјештаја и глобалних препорука.

Говори њемачки и познаје енглески језик. Госпођа Јукић именована је за Омбудсмена Босне и Херцеговине 17. новембра 2015. године на период од шест година и ово је њен други мандат као Омбудсмен БиХ.

Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Предавање омбудсмена проф.др Љубинка Митровића на трибини ВПТШ Добој

Омбудсменке Нивес Јукић и др Јасминка Џумхур одржале састанак с Подсекретаром Уједињених нација за глобалне комуникације

Омбудсменка Нивес Јукић на панелу поводом Свјетског дана свјесности о приступачности

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић учествовао на округлом столу о друштвеном положају глувих и наглувих особа у Босни и Херцеговини

Омбудсмен проф.др Љубинко Митровић са представницима Савјета Европе разговарао о слободи изражавања и информисања у Босни и Херцеговини

Омбудсменке Нивес Јукић и др Јасминка Џумхур на сједници Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2022    |    Мапа странице