Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Priopćenje za javnost | 13.10.2021

Preporuka Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Ombudsman za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija Ombudsmena) je dana 14.11.2017. godine zaprimila žalbu sekretara srednjih škola Kantona Sarajevo. Žalbeni navodi su se odnosili na odredbe Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17 i 30/2019). Podnositelji žalbe prevashodno izražavaju nezadovoljstvo u odnosu na odredbe Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo kojima je propisano da će se za prekršaje iz stava (1) člana 174 i 175, za koje se utvrdi da nije u pisanoj formi upozorio na nezakonito postupanje nastavnika, direktora škole i školski odbor, kazniti sekretar škole novčanom kaznom.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su nakon provedenog istražnog postupka zaključili da je generalno sporno da se podnositeljima žalbe stavlja na teret odgovornost za poslove u koje nisu uključeni niti su isti predviđeni ugovorima o radu koje su zaključili te da odgovornost koja im se nameće odredbama koje osporavaju ne može biti skoro u srazmjeru sa odgovornošću koju ima direktor škole koji je glavno odgovorno lice u ustanovi. U preporuci je konstatovano da propisivanje odredbi kojima se određuje prekršajna odgovornost pojedinaca zahtjeva detaljnu analizu zadataka koji im se određuju, te u skladu sa tim i mogućnosti obavljanja istih.

Slijedom prethodno navedenog te uzimajući u obzir navode podnositelja žalbe da se trenutno razmatra novi nacrt Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo kojim nisu predviđene izmjene spornih odredbi i da na njihove dopise upućene Ministarstvu i primjedbe iznesene u istim nikada nije odgovoreno, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su Ministarstvu uputili preporuku broj P-190/21 od 05.08.2021. godine:

• da razmotre mogućnost izmjene spornih zakonskih odredbi u novom prijedlogu Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo shodno zaključcima u ovoj preporuci kao i mogućnost konsultiranja Stručnog aktiva sekretara srednjih škola u Kantonu Sarajevo u procesu sačinjavanja novog prijedloga predmetnog Zakona a prije usvajanja istog;
• da najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ove preporuke obavijeste Ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima u cilju realizacije ove preporuke.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na svečanoj večeri u Austrijskoj ambasadi u Sarajevu

Ombudsmanka Nives Jukić na sastanku u organizaciji Direkcije za europske integracije

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović na završnoj konferenciji projekta „Studentskom praksom brže do posla“

Ombudsman Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje nastavku 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmanke dr. Jasminke Džumhur s ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović učesnik Okruglog stola „Izvorni Dejton“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice