Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > O nama > Uloga i funkcija

Uloga i funkcija

KO SMO MI?

Institucija ombudsmana za ljudska prava je neovisna institucija koja se bavi zaštitom prava fizičkih i pravnih lica, a sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava.

ŠTO RADIMO?

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih Entiteta i Brčko Distrikta. Predmeti se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili ex officio.

KO NAM SE I KAKO MOŽE OBRATITI?

Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH može se obratiti svako fizičko i pravno lice koje ima legitiman interes, bez obzira na državljanstvo, rasu, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost. Žalba upućena Instituciji neće prouzročiti nikakve krivične, disciplinske ili bilo kakve druge sankcije po njenog podnositelja. Žalba se izjavljuje pismeno, putem pošte, fax-a, e-mail-a ili ličnim dostavljanjem. U žalbi treba iznijeti kraći opis događaja, činjenica ili odluka koji su doveli do podnošenja žalbe. Žalba mora biti potpisana od osobe koja žalbu izjavljuje, ili ovlaštenog opunomoćenika. Uz žalbu je poželjno priložiti preslike dokumentacije koja je relevantna, ukoliko ista postoji.Institucija može odbiti da razmatra anonimne žalbe za koje smatra da su zlonamjerne, neosnovane, u kojima nema žalbe, koje nanose štetu trećim licima ili koje su Instituciji predočena izvan roka od 12 mjeseci nakon pojave događaja, činjenica ili odluka na koje se lice žali.

KAKO VAM MI MOŽEMO POMOĆI?

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, ukoliko utvrdi povredu prava, izdaje preporuke nadležnim organima da poduzmu mjere kako bi se ispravile povrede ljudskih prava ili slabo funkcioniranje uprave. Također, Institucija savjetuje građane kako da iskoriste najpogodnija pravna sredstva ili ih upućuje na odgovarajuće institucije.

ŠTO MI NE MOŽEMO UČINITI?

Mi ne mijenjamo odluke javnih organa vlasti, niti preuzimamo ulogu organa koji postupaju po žalbi. Institucija se ne može miješati u proces odlučivanja sudova. Također, mi ne zastupamo podnositelje žalbi pred javnim organima, niti pišemo podneske ili žalbe u njihovo ime. Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH ne može dodijeliti nadoknadu za utvrđene povrede ljudskih prava.

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice