Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > O nama > Ombudsmeni

Ombudsmeni

Nives JUKIĆ

Nives JUKIĆ

Nives JUKIĆ je diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom. Završila je I Gimnaziju u Sarajevu i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Udata je i majka jednog djeteta.
U periodu od 07.08.1997. do 31.12.2001. godine, obavljala je poslove Asistenta ombudsmana Federacije BiH pri Misiji OESS-a u Bosni i Hercegovini, gdje je radila na istraživanju žalbi građana kojim se ukazuje na kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom i međunarodnim konvencijama, te donošenjem odluka o kršenju prava sa odgovarajućim preporukama, kao i praćenjem postupaka pred sudovima, davanjem inicijative i učestvovanjem u izradi posebnih izvještaja i drugih poslova koji su bili od značaja za rad Ombudsmana Federacije BiH.

Gospođa Jukić radila je i na poslovima pomoćnika Ombudsmana Federacije BiH u periodu 01.01.2002. – 28.02.2009. godine.
Do imenovanja za Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine obavljala je poslove Šefa odjela za praćenje prava osoba sa invaliditetom – Pomoćnik ombudsmana i na tim poslovima bavila se rukovođenjem i koordinacijom rada Odjela, rješavanjem individualnih i grupnih žalbi građana u vezi kršenja prava osoba sa invaliditetom, praćenjem sistemskih mjera u zakonima i drugim propisima u vezi prava osoba sa invaliditetom, kao i pripremi materijala za izradu posebnih izvještaja i globalnih preporuka.

Govori njemački i poznaje engleski jezik. Gospođa Jukić imenovana je za Ombudsmena Bosne i Hercegovine 17. novembra 2015. godine na period od šest godina i ovo je njen drugi mandat kao Ombudsmen BiH.

Ljubinko MITROVIĆ

Ljubinko MITROVIĆ

Prof. dr. Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka, u zvanju redovnog profesora. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, magistrirao na istom Fakultetu, a dva doktorata, i to iz državnopravnih, odnosno krivičnopravnih nauka stekao je u Beogradu i Nišu.

Prije imenovanja za Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine bio je zaposlen na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci na poslovima dekana ovog Fakulteta. Oženjen je i otac tri kćerke.

Član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine, te član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske. Član je Savjeta časopisa “Revija za kriminologiju i krivično pravo” iz Beograda, te član Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka.

Učestvovao je u desetak projekata od kojih su posebno važni oni iz oblasti maloljetničkog prestupništva.

Član je Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda.

Na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, kao i na listi eksperata za akreditaciju ustanova i studijskih programa (iz naučne oblasti pravno-ekonomskih nauka) Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore.

Učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakona (ističu se Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom).

Objavio je preko 190 naučnih i stručnih radova (objavljivao je i izlagao svoje radove u Beogradu, Skoplju, Ohridu, Sarajevu, Nišu, Zenici, Bihaću, Istočnom Sarajevu, Prešovu (Slovačka), Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji, Kemerovu (Rusija), Kladovu, Bijeljini, na Tari i Kopaoniku i dr.).

Objavio je samostalno ili u koautorstvu 26 knjiga.

Sa vlastitim referatima učestvovao je na preko 100 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja.

Imenovan je za Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine 17. novembra 2015. godine na period od šest godina.

Jasminka DŽUMHUR

Jasminka DŽUMHUR

Jasminka DŽUMHUR je Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, doktor pravnih nauka, pravna stručnjakinja sa položenim pravosudnim ispitom i radnim iskustvom preko 30 godina u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. Od 1. januara 2016. godine je članica UN Komiteta za prava radnika migranata i njihovih porodica, a od marta obavlja dužnost potpredsjednice ovog Komiteta. U periodu 2010-2015. godine, obavljala je dužnost članice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke, kao prva žena koja je izabrana u ovo tijelo, a koje je uspostavljeno 1980 godine. U periodu 2014-2015. godine bila je na funkciji potpredsjednice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke. U toku mandata bila je u misijama u Istočnom Timoru, Meksiku, Čileu, Španiji, te u državama Balkana. U cilju osiguranja praktične primjene UN Deklaracije o prisilnim nestancima učestovala u je izradi Generalnog komentara o prisilnim nestancima i ženama.

Prije imenovanja na poziciju Ombudsmenke za ljudska prava, u prvom mandatu, 2008. godine, bila je 12 godina na poziciji sutkinje i predsjednice Općinskog suda za prekršaje u Zenici, te više od šest godina u Visokom komesarijatu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, gdje je od marta 2006. godine, sve do zatvaranja Ureda UN OHCHR u BiH, u junu 2007. godine bila vršiteljica dužnosti šefa Ureda OHCHR za BiH. U periodu 2007-2008 godina, u Međunardonoj komisiji za nestala lica (ICMP) obavljala je dužnost kooridnatorice Regionalnog programa za pravdu i civilno društvo Zapadnog Balkana.

Raznolikost poslova koje je obavljala, a posebno rad na određenim pravnim pitanja koja je postavljala praksa potakla su njeno interesovanje za naučnim radom, posebno u oblasti međunarodnog i krivičnog prava gdje je pažnja posebno usmjerena na položaj žrtve. U toku rada u UN OHCHR, monitorirala je primjenu međunarodnih standarda ljudskih prava u praksi u BiH, te pružala pravnu ekspertizu nadležnim organima i tijelima, nevladinim organizacijama i drugim o primjeni UN standarda ljudskih prava i preporuka UN tijela u oblasti tranzicijske pravde, sprečavanja trgovine ljudima i nasilja u porodici, zaštite prava ugroženih kategorija, posebno povratnika, civilnih žrtava rata, te eliminacije svih oblika diskriminacije.

Jasminka Džumhur je edukatorica za službenike policije, sudije, tužioce, socijalne radnike, predstavnike nevladinog sektora, predstavnike međunarodnih snaga u BiH o temama iz oblasti ljudskih prava, kao što su sprečavanje trgovine ljudima, nasilje u porodici, kretanje i boravak stranaca, sloboda pristupa informacjama i dr. Učestvovala je u izradi niza zakonskih i podzakonskih akata od koji su svakako najznačajniji: Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Pravilnik o zaštiti žrtava trgovine-stranaca u BiH. Sa grupom pravnika radila je na izradi Komentara zakona o nestalim osobama BiH, Priručnika za inspektore, sudije, tužioce - Gender aspekt radnih prava i Priručnika o ljudskim pravima za socijalne radnike.

Značajna je uloga Jasminke Džumhur i u razvoju civilnog društva u BiH gdje je jedna od osnivačica UG «Medica» Zenica i «Centra za pravnu pomoć ženama Zenica», a bila je članica Upravnog odbora Bosanske inicijative žena. Odlukom Vijeća ministara BiH, u 2007. godini imenovana je za članicu Upravnog odbora Instituta za nestale osobe gdje je obavljala i dužnost prve predsjedateljice Upravnog odbora.

Aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom, a educirana je i informacijskim tehnologijama koje podrazumjevaju korištenje MS Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Lotus Notes, Internet Explorer, SPSS, AMOS.

Udata je i majka dvoje djece.

Popis objavljenih radova – klik za download

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović posjetio KPZ Doboj

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović razgovarao s predsjednikom Osnovnog suda u Doboju

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović sa saradnicima posjetio Doboj u okviru aktivnosti “Ombudsmen u vašem gradu”

Ombudsmenka Nives Jukić učestvovala u Povorci ponosa

Ombudsmenka Nives Jukić na oproštajnom prijemu šefa Misije OSCE-a Brucea Bertona

Ombudsmenka Nives Jukić o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice