Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation Links

Sloboda pristupa informacijama

Sloboda pristupa informacijama je conditio sine qua non demokratskog procesa i predstavlja ustavnu kategoriju koje se pojavljuje kao samostalno pravo, odnosno kao sastavni dio prava na slobodno izražavanje utvrđeno člankom 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Ovo pravo je temeljno demokratsko pravo građana i veoma važno sredstvo u osiguranju vladavine prava i dobrog upravljanja. Pristup informacijama omogućuje građanima nadziranje svojih izabranih predstavnika i zaštitu od zlouporabe, no također omogućuje sudjelovanje građana u određivanju prioriteta vlasti i veže se uz koncepciju dobre vlade, što podrazumijeva otvorenu vladu koja funkcionira na načelima učinkovitosti, transparentnosti i zakonitosti. U cilju osiguranja ostvarivanja koncepcije dobre vlade, vladine su institucije obvezne osigurati javnost svoga rada na način da pravodobno i opširno informiraju javnost o svojim aktivnostima, odgovore na potrebe građana, osiguraju pristupačnost i transparentnost. Pravo na pristup informacijama uključuje pristup korisnika informacijama odnosno dostupnost informacija, te pravo na daljnje širenje dostupnih informacija. Ono što se posebno mora naglasiti jest da pravo na pristup informacijama nije “protiv” vlasti, već za “građane” i za “vlast”. Sloboda pristupa informacijama kao takva je propisana u brojnim međunarodnim dokumentima, uključujući: Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda (članak 19.); Pakt o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih naroda (članak 19.); Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (članak 10.); Preporuke Vijeća Europe; Arhušku konvenciju i dr.

Bosna i Hercegovina, kao demokratska zemlja koja teži članstvu u Europskoj uniji, prva je zemlja u regiji koja je 2000. godine dobila Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZoSPI), prvo na državnoj razini, a potom 2001. godine i u oba entiteta. Prema navedenim zakonima, ombudsman će obavljati svoje funkcije u skladu sa svojim mandatom i odgovornostima, kako je to utvrđeno člankom II. stavak 1. Ustava BiH i Aneksom 6. Općega okvirnog sporazuma za mir u BiH, kao i u skladu sa svim kasnije donesenim propisima kojima se uređuju njegove nadležnosti i odgovornosti. U obavljanju svoje funkcije ombudsman može, među ostalim: razmatrati izradu i dostavu informacija, poput vodiča i općih preporuka za olakšavanje provedbe i primjene ZoSPI-ja, uvrstiti u godišnje izvješće poseban dio koji se odnosi na aktivnosti vezane uz provođenje ZoSPI-ja, predlagati svim nadležnim ministarstvima u BiH naputke za primjenu ZoSPI-ja. U cilju provođenja svoje nadležnosti utvrđene ZoSPI-jem, Institucija ombudsmana uspostavila je mehanizam praćenja stanja na ovome području, tako što prati ispunjenje obveza javnog tijela utvđene ZoSPI-jem te postupa povodom žalbi koje joj stranke upućuju.

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ posjetio Specijalnu bolnicu za kroničnu psihijatriju u Modriči

Ombudsmanka Nives Jukić na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH

Ombudsmani dr. Nevenko Vranješ i Nives Jukić na konferenciji posvećenoj unapređenju zaštite ljudskih prava, učešća i inkluzije u BiH

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ održao predavanje na Pravnom fakultetu u Sarajevu

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na konferenciji o reformi javne uprave

Ombudsmanka Nives Jukić posjetila Dom Nahorevo

Arhiva aktivnosti


Tematski dokumenti

Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice