Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 15.01.2020

Osigurati primjenu međunarodnih instrumenata o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zaustavimo nasilje nad ženamaZaustavimo nasilje nad ženama

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila žalbe Šakušić Mejre iz Tuzle Arnele Šakušić-Mujić iz Gračanice izjavljene na rad Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odnosno, nepostupanja po krivičnim prijavama zbog nasilja u porodici.

Tokom istražnog postupka pred institucijom Ombudsmena BiH zaprimljeni su odgovori Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da u predmetnoj pravnoj stvari poduzima radnje iz okvira svoje nadležnosti, no isti su neodređeni i formulirani na način: „informišemo Vas da je istraga u toku“, bez konkretnih navoda koje radnje su poduzete, niti kada se može očekivati donošenje tužilačke odluke, što Ombudsmani Bosne i Hercegovine cijene posebno zabrinjavajućom činjenicom.

Ovakvim postupanjem Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđuju se razlozi zbog kojih većina žena žrtava nasilja nema povjerenja u institucije sistema, što rezultira akumuliranjem straha kod žrtava nasilja i neprijavljivanjem slučajeva nasilja, a sa druge strane postavlja pitanje efikasnosti i blagovremenog djelovanja pravosudnog aparata.

Temeljem odredbi člana 32. Zakona o Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ombudsmani Bosne i Hercegovine su dana 23.12.2019. godine Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona uputili preporuku broj: P-297/19 da, bez odlaganja, poduzme efektivne mjere i radnje radi okončanja navedenih istraga i donošenja tužilačke odluke u predmetnoj stvari, uvažavajući nalaz i mišljenje Ombudsmana Bosne i Hercegovine.

Preporukom je ukazano da je u oblasti zaštite prava žena jedan od izrazito važnih međunarodnih instrumenta Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – Istambulska konvencija (Bosna i Hercegovina je 26. zemlja članica VE koja je potpisala Konvenciju Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (CAHVIO).08.03.2013. godine. Dom naroda (31. sjednica, održana 23.07.) i Zastupnički dom (50. sjednica, održana 18.07.) Parlamenta Bosne i Hercegovine ratificirali su Konvenciju.) koju je potpisala i ratificirala Bosna i Hercegovina.

Istambulska konvencija je ključni međunarodni instrument u zaštiti od nasilja nad ženama koja predstavlja međunarodni sporazum i pravno obavezujući instrument u Europi, a koji za cilj ima stvaranje pravnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinitelja nasilja.

Konvencija obavezuje zemlje potpisnice na sveobuhvatni pristup nasilju nad ženama i poduzimanje neophodnih zakonodavnih i drugih mjera za sprečavanje diskriminacije žena, izradu sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici i primjenu djelotvornih, sveobuhvatnih i koordiniranih državnih politika koje obuhvaćaju sve relevantne mjere za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom.

U toku je praćenje preporuke P-297/19.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice