Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Priopćenje za javnost | 07.04.2020

Savjeti Potkomiteta za sprječavanje mučenja prema državama članicama i nacionalnim preventivnim mehanizmima/preventivnim mehanizmima koji se odnose na pandemiju Covid-19

Komitet protiv mučenja (CAT) - Ujedinjeni narodi, logoKomitet protiv mučenja (CAT) - Ujedinjeni narodi, logo

Komitet protiv mučenja (CAT) je uspostavljen sukladno članku 17. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, a počeo je da funkcionira 1. siječnja 1988. godine. Komitet prati provođenje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Potkomitet za sprječavanje mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (SPT) uspostavljen je sukladno članku 2.1 Opcionog protokola uz Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (OPCAT). Mandat Potkomiteta za sprječavanje mučenja (SPT) je da posjećuje sva mjesta pritvaranja/zatvaranja u državama ugovornicama, pruža pomoć i savjete državama ugovornicama i državnim preventivnim mehanizmima, posjećuje policijske stanice, vojne i civilne zatvore, pritvorske centre, ustanove za mentalno zdravlje i socijalnu skrb i sva druga mjesta u kojima ljudi jesu ili mogu biti lišeni slobode. SPT izdaje preporuke o tome koje mjere treba poduzeti da se unaprijedi postupanje prema pritvorenim osobama i ima neograničen pristup svim mjestima pritvaranja i svim informacijama u vezi sa postupanjem prema osobama lišenim slobode. NHRIs mogu biti određene da budu nacionalni preventivni mehanizmi/preventivni mehanizmi prema OPCAT-u.

Potkomitet za sprečavanje mučenja (SPT) je uputio savjete prema državama članicama i nacionalnim preventivnim mehanizmima/preventivnim mehanizmima koji se prvenstveno odnose na mjere koje vlasti treba da poduzmu u vezi sa svim mjestima lišenja slobode, uključujući pritvorske objekte, imigracioni pritvor, zatvorene izbjegličke kampove, psihijatrijske bolnice i druge medicinske usluge kao i u vezi sa onima koji su u zvaničnim mjestima karantena, te mjere koje treba da poduzmu NPM/PM.

Prilog: SPT smjernice u vezi sa COVID-19Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice