Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 11.01.2021

Mišljenje Ombudsmena o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u inspekcijskim organima

IlustrationIlustration

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdali su uputu/mišljenje u vezi sa upitom inspekcijskog organa o načinu primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 32/01 i 48/11).

U mišljenju je istaknuto i da, u smislu člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona, informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njezin dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je klasificirana. Dakle, pod informacijom i smislu ovog Zakona podrazumijeva se svaka informacija koja je u posjedu javnog organa, bez obzira na to da li je ista vlasništvo tog javnog organa, ili je isti posjeduje po nekom drugom osnovu.”

Također je ukazano da Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine propisuje mogućnost utvrđivanja izuzetaka. Ukoliko javni organ, prilikom razmatranja zahtjeva, ocijeni da tražene informacije spadaju u izuzetke propisane čl. 6.,7. i 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine, dužan je provesti test javnog interesa. Test javnog interesa predstavlja najviši stepen odluke u javnom organu i slobodnu procjenu preovladava li javni interes da zatražena informacija ostane u sferi ograničenja pristupa, ili će prevladati javni interes da se zatražena informacija izuzme iz okvira postojećeg ograničenja i da se učini dostupnom podnositelju zahtjeva, a samim time i široj javnosti.

Ombudsmeni su naglasili da je javni organ dužan zaštititi lične podatke koji su sadržani u traženoj dokumentaciji, odnosno podatke koji mogu ugrožavati privatnost trećih lica. Ukoliko javni organ utvrdi da tražena informacija sadrži ličnu informaciju ili informaciju koja zahtijeva zaštitu privatnosti trećih lica, može u smislu člana 10. Zakona razdvojiti informaciju na dijelove (zatamniti, precrtati, ili na drugi način prikriti informaciju), osim ukoliko bi se na navedeni način informacija učinila nejasnom, nečitkom i/ili neupotrebljivom.

Kada je riječ o zahtjevima koji se odnose na zapisnike o inspekcijskom nadzoru, zahtjeve za inspekcijski nadzor i slično, istaknuta je praksa pojedinih inspekcijskih organa koji, povodom žaliteljevog zahtjeva za dostavu kopije zapisnika sačinjenog tokom vršenja inspekcijskog nadzora, donose rješenje kojim se odobrava pristup informacijama i žalitelju dostavlja kopija traženog zapisnika. Dispozitiv rješenja sadrži informaciju da se lični podaci odgovornog lica prikrivaju, jer je utvrđen izuzetak u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Kada je riječ o zahtjevima za pristup informacijama sa naznakom da su informacije potrebne kao dokaz u sudskom sporu, Ombudsmeni su istakli da je članom 25. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se ovim zakonom ne ograničavaju se prava i obaveze fizičkih i pravnih lica koja se odnose na pristup informacijama u skladu sa zakonima o sudskom postupku, uključujući dokazni postupak. Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine nema za cilj prikupljanje dokaza sa sudske postupke koji se vode kod nadležnih sudova. Pribavljanje dokaza ostvaruje se u smislu odredbi Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 53/2003, 73/2005, 19/2006 i 98/2015), ili drugih posebnih propisa kojima se uređuju upravni i drugi postupci i način dokazivanja u okviru istih.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Continued and Strengthened Cooperation between Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina and Ombudsman for Children of Republika Srpska

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina attending topical session of PABiH’s Joint Committee on Human Rights “Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina”

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, attending session of Energy, Mining and Industry Committee of House of Representatives of Federation of Bosnia and Herzegovina Parliament

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina hold working meeting with Mr Saša Janković

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, speaks with Sarajevo Canton Minister of Justice Lejla Brčić

Ombudsman Dr. Jasminka Džumhur at the meeting of the Steering Committee of the project "Promotion of Diversity and Equality in Bosnia and Herzegovina"

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2021    |    Site Map