Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Preporuka Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Podnosilac žalbe navodi da je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine dana 27.06.2022. godine, podnio molbu - zahtjev za transfer u Republiku Srbiju, čiji je državljanin. Također, navodi je dana 19.04.2023. godine...

Read more
Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Preporuka gradonačelniku Grada Livna Ombudsmani za ljudska prava BiH su zaprimili prigovor na obavijest gradonačelnika Grada Livna br. 02-04-3716/23 od 25. siječnja 2024. godine o konačnom imenovanju dva člana Upravnog vijeća Franjevačkog muzeja...

Read more
Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Naknada putnih troškova u svezi sa korištenjem zdravstvene zaštite je dio obveznog zdravstvenog osiguranja Postupajući po žalbi i provodeći postupak istraživanja, Ombudsmani su utvrdili kako je žalitelj tijekom 2023. godine u više navrata upućivan na liječenje i preglede u SKB Mostar, a pritom je redovito od nadležnog...

Read more
Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Roditelji moraju voditi računa o interesima i pravima djece i postupati u svakoj situaciji u najboljem interesu djeteta U žalbi žaliteljica ističe da je majka djevojčice od šest godina, nad kojom vrši staranje. Otac djevojčice viđa dijete subotom od 12:00-18:00. Žaliteljica smatra kako je Centar pristran, te da radi po nalogu...

Read more
Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Nesaradnja s institucijom Ombudsmana Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 18.12.2023. godine žalbu J.A. iz Turija i predmet registrirala pod brojem Ž-BR-05-346/23...

Read more
Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Kršenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu u kojoj je kao odgovorni organ naznačen Judo savez republike Srpske, a žalbeni navodi se odnose na kršenje Zakona o slobodi...

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...   

Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map