Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 22.07.2021

Saopštenje za javnost

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozdravljaju izmjene i dopune Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 37/20 i 27/21).

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija Ombudsmena) zaprimila je dana 15.12.2020. godine žalbu koja se odnosila na navodna kršenja prava pri zapošljavanju u vezi sa Uredbom. Naime, podnositelj žalbe je bio zaposlen na određeno vrijeme, dijete je demobilisanog borca i prijavio se na konkurs. Nakon provedene procedure, nije dobio pravo na prvenstvo pri zapošljavanju po osnovu navedene Uredbe iz razlog što se ne nalazi na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.

Nakon provedenog istražnog postupka, institucija Ombudsmena je dana 12.04.2021. godine Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo uputila Preporuku, broj: P-88/21 da razmotre mogućnost izmjene člana 5. stav 1. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo na način da omoguće ostvarivanje prava na prvenstvo pri zapošljavanju i licima iz člana 3. ove Uredbe koja su zaposlena na određeno vrijeme, te iz tog razloga nisu na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, te da u roku od 30 dana obavijeste Ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine o realizaciji Preporuke.

U vezi sa navedenim Vlada Kantona Sarajevo, na 79. vanrednoj sjednici održanoj 28.06.2021. godine, donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo kojom je između ostalog propisano da se u članu 5. u stavu 1. iza riječi: "Sarajevo", dodaju se riječi: "ili su zaposlena na određeno vrijeme", te je preporuka institucije Ombudsmena, broj: P-88/21 u potpunosti ispoštovana. Na ovaj način otklonjena je povreda prava u vezi zapošljavanja većeg broja građana koji spadaju u ovu kategoriju, a zaposleni su na određeno vrijeme.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice