Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 09.12.2021

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar

International Human Rights DayInternational Human Rights Day

U povodu obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazuju na brojne izazove u ostvarivanju prava građana koji su u najvećoj mjeri vezani za specifičnost ekonomskog i političkog okruženja, ali i pandemiju koronavirusa.

Najveći broj žalbi koje se zaprimaju u instituciji Ombudsmana BiH, već duži niz godina, odnose se na kršenje građanskih i političkih prava uključujući pravosuđe i upravu, te ekonomska i socijalna prava. Podnesene žalbe ukazuju da je građanima otežan pristup efikasnom pravosuđu, zaposlenju, socijalnim pravima, a često su ove povrede uzrokovane visokim stepenom siromaštva, korupcije, te migracija stanovništva.

Ombudsmeni, također, ističu da su mjere za suzbijanje širenja virusa korona dovele do ograničenja ljudskih prava, te da su se posljedice osjetile u svim sferama života. Mjere su direktno uticale na pitanja koja su od suštinskog značaja za ljudska prava, poput slobode kretanja i okupljanja, ekonomske aktivnosti građana ili prava na socijalnu zaštitu. U cilju prevencije kršenja ljudskih prava, Ombudsmeni su donijeli i nekoliko preporuka koje su upućene kriznim štabovima i drugim nadležnim organima, te ukazali na potrebu osiguranja prava posebno ugroženim kategorijama stanovništva kao što su djeca, osobe sa invaliditetom, starija lica i dr.

Kako se ombudsmeni u svom radu svakodnevno susreću sa problemima u ostvarivanju prava građana, tako neki od tih problema zahtijevaju i širi, istraživački, pristup. U toku 2021. godine istraživački interes ombudsmena bio je fokusiran na efikasnost zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, ostvarivanje prava djeteta na dječiji dodatak u Bosni i Hercegovini, ali i govor mržnje, o čemu su sačinjeni i posebni specijalni izvještaji. Izvještaji su objavljeni na web stanici institucije: www.ombudsmen.gov.ba

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine će nastojati da, i u svom daljem radu, u saradnji sa vladinim institucijama i civilnim sektorom, aktivno djeluju na unapređenju prava građana u skladu sa mandatom i nadležnostima ove institucije. Također, ombudsmeni će uzeti učešće u niz aktivnosti organizovanih povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, a koji se ove godine obilježava na temu JEDNAKOSTI - Smanjenje nejednakosti, unapređenje ljudskih prava.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2023    |    Site Map