Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 11.05.2023

Preporuka - Postupiti po odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu F BiH i Zakona o poljoprivrednom zemljištu Kantona 10

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Dana, 23.02.2023. godine, stranka I.D. iz Glamoča se obratila Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a u vezi procesnih povreda odredbi Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Glamoč broj 01-20-1-357/21 od 24.06.2021, od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uprave za inspekcijske poslove Kantona 10, Općinskog javnog pravobraniteljstva Livno, Općine Glamoč i Povjerenstva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup OV Glamoč. Žalbeni navodi podnositelja prema svakoj od odgovornih strana odnose se i na nezakonito rangiranje ponuda Povjerenstva, protivno odredbama poglavlja IV i VI pomenutog Javnog poziva, nezakonitu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude broj: 01-20-1-357-10/21 od 10.02.2022. godine koju je donio Općinski načelnik Glamoč, nezakonitu Prethodnu suglasnost Ministarstva broj: 08-02-20-2253/21 od 20.1.2022. godine, nezakonito Mišljenje OJP-a broj: M-6/22 od 23.03.2022. godine, nezakonita 53 ugovora proizašla iz nezakonito provedenog Javnog poziva, kao i nezakonito korištenje oko 1.800 ha državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Glamoč, protivno odredbi čl. 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Kantona 10.

Nakon provedenog postupka istrage, a uzimajući u obzir navode iz žalbe, izjašnjenja odgovornih strana, te očitovanja žalitelja na pomenuta izjašnjenja, kao i uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine zaključuju da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava na efikasnu pravnu zaštitu podnositelja žalbe, odnosno povrede prava iz člana 13. Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te člana 1. Prvog protokola uz Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stoga je dana 24.04.2023.godine izdata Preporuka br: P-105/23 da sve označene odgovorne institucije poduzmu potrebne mjere iz svoje nadležnosti kako bi se otklonile povrede utvrđene u postupku istrage Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i nalazom nadležne inspekcije Uprave za inspekcijske poslove Kantona 10, da načelnik općine Glamoč, Općinsko vijeće Glamoč, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Uprava za inspekcijske poslove Kantona 10, koriste zakonom date ovlasti, svako u okviru svoje nadležnosti, da se državno poljoprivredno zemljište, kao dobro od općeg i javnog interesa, koristi u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Kantona 10 i Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, koji reguliraju način raspolaganja i korištenja istoga, te da svaka od odgovornih strana obavijesti Ombudsmene Bosne i Hercegovine o poduzetim mjerama u cilju realizacije ove preporuke u roku od 30 dana od dana prijema iste.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice