Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 16.05.2023

Preporuka Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Živinice

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine postupajući u skladu sa svojim nadležnostima propisanim odredbama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine uputili su preporuku P-110/23 Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Živinice: da kontinuirano i efikasno, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, poduzima sve radnje u cilju zaštite najboljih interesa mldb H.M te da kontinuirano, svakih 30 dana, od dana prijema ove preporuke do kraja 2023.godine, ili promijenjenih okolnosti u najboljem interesu istog, izvještavaju Ombudsmene Bosne i Hercegovine o načinu ispoštovanja ove preporuke.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su ukazali da je, shodno obavezama koje proizilaze iz Konvencije o pravima djeteta, obaveza nadležnih organa da preduzimanjem svih raspoloživih zakonskih i upravnih mjera osiguraju djetetu zaštitu i brigu koja je potrebna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih staratelja ili drugih pojedinaca zakonski odgovornih za njega.

U svim radnjama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne društvene dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta mora biti od prvenstvenog značaja.

Centar za socijalni rad je ključna ustanova u sistemu socijalne brige. Pružanjem mjera i usluga socijalne i porodično pravne zaštite građanima, u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, osigurava neposrednu zaštitu pojedinaca i porodica, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ovo je posebno značajno kada su u pitanju djeca u stanju potrebe za socijalnom, institucionalnom, vaninstitucionalnom i svakim drugim vidom zaštite, zbog čega djelovanje Centra mora biti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kontinuirano, efikasno i u najboljem interesu djeteta.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učesnica InfoForuma u organizaciji Internacionalnog Burch Univerziteta

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Podgorici na proslavi jubileja Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa predstavnicama delegacije Ukrajinskog ženskog fonda

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ u Kragujevcu na proslavi jubileja Lokalnog ombudsmena grada Kragujevca

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na obuci o teorijskim i praktičnim pitanjima u predmetima diskriminacije

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i dr. Nevenko Vranješ u Rimu na Međunarodnoj konferenciji ombudsmena

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice