Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 27.09.2016

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama

Pristup informacijamaPristup informacijama

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, 28. septembar, obilježava se u svijetu s ciljem povećanja svijesti o jednom od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na pristup informacijama.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine naglašavaju da je ovo osnovno demokratsko pravo građana veoma važno sredstvo u osiguravanju vladavine prava i dobrog upravljanja. Pristup informacijama omogućava građanima kontrolu svojih izabranih predstavnika i štiti od zloupotrebe, ali takođe omogućava participaciju građana u određivanju prioriteta vlasti i veže se za koncept dobre vlade, što podrazumijeva otvorenu vladu koja funkcioniše na principima efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti.

Ipak, analiza žalbi koje građani upućuju Ombudsmenima ukazuje da su prisutne identične slabosti u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini na koje Ombudsmeni ukazuju već duži niz godina, a što se prije svega odnosi na: nedosljednu primjenu instrumenata prava kojima se reguliše oblast slobode pristupa informacijama u BiH, uključujujući, odugovlačenje postupka donošenja odluka u prvostepenom i drugostepenom postupku, a nakon podnesenog zahtjeva za pristup informacijama ili izjavljene žalbe; nepoštivanje zakonom propisane forme i sadržaja odluke, formalno udovoljavanje zahtjevu kojim se neosigurava sadržajno davanje informacije, nedostatak pouke o pravnom lijeku, označavanje Ombudsmena kao drugostepenog organa, iako to zakonom nije propisano.

Ombudsmeni posebno žele da ukažu na važnost osiguranja balansa između prava na pristup informacijama kao i prava na zaštitu privatnosti, što zahtjeva da je kontrolor informacija u svakom pojedinačnom slučaju dužan sprovesti test javnog interesa. Iskustva Ombudsmena ukazuju na potrebu sprovođenja obavezne edukacije kako za službenike za informisanje, tako i rukovoditelje institucija.

Imajući u vidu da je sloboda pristupa informacijama uslov bez kojeg ne funkcionišu demokratski procesi, Ombudsmeni pozivaju javne organe da ispunjavaju svoje obaveze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama, čime će izraziti jasnu opredijeljenost za zakonit i transparentan rad u interesu građana.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović u Vršcu na konferenciji “Finansijski kriminalitet i korupcija – izazovi i preporuke”

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović o položaju i ulozi centara za socijalni rad u našem društvu

Ombudsmenke Bosne i Hercegovine Nives Jukić i dr. Jasminka Džumhur posjetile Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur o važnosti zaštite i promocije prava nacionalnih manjina, borbe protiv diskriminacije LGBTI osoba i govora mržnje u Bosni i Hercegovini

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur posjetila KPZ Busovača

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Kopenhagenu na Radnoj grupi EQUINET-a

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2019    |    Mapa stranice