Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 27.09.2016

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama

Pristup informacijamaPristup informacijama

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, 28. septembar, obilježava se u svijetu s ciljem povećanja svijesti o jednom od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na pristup informacijama.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine naglašavaju da je ovo osnovno demokratsko pravo građana veoma važno sredstvo u osiguravanju vladavine prava i dobrog upravljanja. Pristup informacijama omogućava građanima kontrolu svojih izabranih predstavnika i štiti od zloupotrebe, ali takođe omogućava participaciju građana u određivanju prioriteta vlasti i veže se za koncept dobre vlade, što podrazumijeva otvorenu vladu koja funkcioniše na principima efikasnosti, transparentnosti i zakonitosti.

Ipak, analiza žalbi koje građani upućuju Ombudsmenima ukazuje da su prisutne identične slabosti u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini na koje Ombudsmeni ukazuju već duži niz godina, a što se prije svega odnosi na: nedosljednu primjenu instrumenata prava kojima se reguliše oblast slobode pristupa informacijama u BiH, uključujujući, odugovlačenje postupka donošenja odluka u prvostepenom i drugostepenom postupku, a nakon podnesenog zahtjeva za pristup informacijama ili izjavljene žalbe; nepoštivanje zakonom propisane forme i sadržaja odluke, formalno udovoljavanje zahtjevu kojim se neosigurava sadržajno davanje informacije, nedostatak pouke o pravnom lijeku, označavanje Ombudsmena kao drugostepenog organa, iako to zakonom nije propisano.

Ombudsmeni posebno žele da ukažu na važnost osiguranja balansa između prava na pristup informacijama kao i prava na zaštitu privatnosti, što zahtjeva da je kontrolor informacija u svakom pojedinačnom slučaju dužan sprovesti test javnog interesa. Iskustva Ombudsmena ukazuju na potrebu sprovođenja obavezne edukacije kako za službenike za informisanje, tako i rukovoditelje institucija.

Imajući u vidu da je sloboda pristupa informacijama uslov bez kojeg ne funkcionišu demokratski procesi, Ombudsmeni pozivaju javne organe da ispunjavaju svoje obaveze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama, čime će izraziti jasnu opredijeljenost za zakonit i transparentan rad u interesu građana.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa predstavnicima u okviru projekta „EU za ljudska prava i anti-diskriminaciju u BiH“

Ombudsmeni u Ljubljani učestvuju na Petoj regionalnoj konferenciji tijela za ravnopravnost jugoistočne Evrope

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur održala sastanak na temu govora mržnje

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na obilježavanju godišnjice NVO „Centar ženskih prava“ iz Zenice

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na sastanku s direktorom Centra za socijalni rad Zenica

Sastanak ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur s ministrom Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice